LasTTuesdaY : IZAZOVI INTERNETIZACIJE, mama 17:00

Nadnevak 29.01.2001 14:03:55 | Tema: LasTTuesday

Odobrio: zblace. Napisao: zblace.
Gost inicijative Lasttuesday ovog utorka je :
Dr. Mladen Mauher, predstojnik Ureda za internetizaciju
"... beskonac·ni projekti, strategije, seminari i konferencije ? uz neizbjez·ne sponzore i organizatore iz svijeta globalnog kapitala ? a bez praktic·nih, konkretnih i brzih pomaka. Za studeni najavljena Strategija informatizacije Hrvatske ne smije biti rezultat samo visokoumnih rasprava struc·njaka i teoretic·ara, vec´ je neophodno da se u stvaranje ukljuc·e i svi oni koji na podruc·jima informatic·kih tehnologija aktivno rade." - Igor Markovic´

Lasttuesday :

IZAZOVI INTERNETIZACIJE


Lasttuesday : IZAZOVI INTERNETIZACIJE Iako je Vlada jos· 1986 godine prihvatila ?Pravce razvoja informacijske djelatnosti u Hrvatskoj?, ta ne posebno vjes·to definirana (c·ak i za to vrijeme) strategija nije realizirana. U posljednjih deset godina nije donesen niti jedan bitniji propis koji bi normirao i/ili regulirao pitanja izdavas·tva, elektronic·kog trgovanja, zas·tite podataka... Iznimka bi mogla biti pros·le godine donesena odluka o neplac´anju PDV-a na CD-ROM-ove, odnosno izjednac·vanje sa statusom knjige. Pred ljetne praznike profesor Velimir Sric´a, predsjednik radne skupine ureda predsjednika za razvoj strategije informatizacije iznio je pred Saborom temeljne odrednice toga dokumenta. Na z·alost pod ciljevima je premnogo praznih fraza, kompromiserski su pokrivena ?sva podruc·ja? bez ikakva smisla i s vrlo malo povezanosti, a pilot projekti su napravljeni prije za objavljivanje u z·utom tisku, negoli za ikakav suvisliji rad. Otoke-carstva za ovu priliku ne treba komentirati. Od 21. lipnja pros·le godine (NN 62/2000) Vlada RH je osnovala i Ured za internetizaciju, kojemu je predstojnik dr. Mladen Mauher, ali, na z·alost, web stranica Ureda nema (?!), kao niti jasnog programskog odre?enja rada ? ili barem nije dostupan javnosti na nac·in u skladu sa ciljevima definiranim Odlukom o osnivanju. Eventualna kritika time ne dolazi u obzir sve dok se ne pojavi mjesto na kojemu c´emo svi moc´i proc·itati s·to c´e to Ured raditi. S druge strane privatno poduzetnis·tvo i agilnost pojedinacva jos· se jednom pokazuje daleko prilagodljivijim od tromog sustava vlasti: imamo prvu hrvatsku kompjutersku igru, Udrugu proizvo?ac·a softvera, klubove net-kulture (mama, palach, irma lounge ...), umjetnic·ke i grafic·ko-dizajnerske projekte od kojih mnogi dobivaju velika (zasluz·ena!) priznanja u svijetu, ali i nadalje s malom ili c·es·c´e nikakvom podrs·kom nadlez·nih tijela vlasti. Nije na odmet ovdje ponoviti vec´ c·esto spominjanu rec·enicu s nekoliko skupova, izrec·enu od strane onih koji se informacijskim tehnologijama bave deset i vis·e godina: ?netko treba progutati ponos, posavjetovati se s nekim od aktivnih informatic·ara s·to se moz·e napraviti relativno brzo i uz malo novaca, to staviti na kratku javnu raspravu i realizirati u nekoliko mjeseci?. U tome pravcu, neki od opc´ih zahtjeva prema Uredu, ali i Vladi u cjelini ukljuc·uju ? jednostavan i az·uriran dostup informacijama od strane gra?ana, a putem Inetrneta na svim razinama ? od Vlade RH, preko Ministarstava i drugih tijela Vlade, do izvrs·ne i sudske vlasti na z·upanijskoj i lokalnoj razini ? odre?ivanje roka za prihvac´anje elektronskog potpisa kao pravovaljonog ? iniciranje projekata i programa kojime bi se potaklo koris·tenje informacijske tehnologije i Interneta u tvrtkama i javnim institucijama ? informatizaciju s·kolstva ne samo na tehnic·kom planu, vec´ i na proizvo?enju sadrz·aja (dobre primjere moz·e se pronac´i u Sloveniji), permanentnom obrazovanju profesora i uc·itelja, kao i prilago?avanju nastavnih planova i programa ukljuc·ivanjem informatic·kih vjes·tina i znanja. ? aktivnu suradnju s nevladinim sektorom, s·to je, uostalom, i jedna od znac·ajnijih stavki navedenih u programu Vlade na me?unarodnim i domac´im projektima ? poticanje pribliz·avanja telekomunikacijskim standardima zemalja EU, ukljuc·ujuc´i jeftin, brz i pristupac·an mrez·ni sustav na svim razinama ? osiguravanje adekvatnog zakonskog i poreznog okruz·enja za razvoj domac´ih tvrtki i proizvoda vezanih uz e-commerce, elektronsko izdavas·tvo, produkciju, postprodukciju i distribuciju softwarea ? bolju suradnju s tijelima i donatorima iz EU i svijeta ... Ono s·to svakako nije potrebno: beskonac·ni projekti, strategije, seminari i konferencije ? uz neizbjez·ne sponzore i organizatore iz svijeta globalnog kapitala ? a bez praktic·nih, konkretnih i brzih pomaka. Za studeni najavljena Strategija informatizacije Hrvatske ne smije biti rezultat samo visokoumnih rasprava struc·njaka i teoretic·ara, vec´ je neophodno da se u stvaranje ukljuc·e i svi oni koji na podruc·jima informatic·kih tehnologija aktivno rade. Informatizacija znac·i i demokratizaciju, znac·i dostupnost informacijama, decentralizaciju, umrez·avanje, slobodu izraz·avanja, komuniciranje, jednostavnije i brz·e poslovanje. U informatic·ki razvijenom drus·tvu skandali kakvi kod nas svakodnevno izbijaju i afere kojih se gnus·amo ne mogu se tako jednostavno dogoditi ? diverzitet izvora informacija onemoguc´uje pojedince da u velikoj mjeri manipuliraju javnos·c´u, razlic·iti projekti dostupni su klikom mis·a, jednostavno rec·eno: sfere vlasti (kako politic·ke, tako i gospodarske) transparentne su i time podloz·ne kritici.
Igor Markovic´
linkovi: Izvjes·taj s Konferencije o internetizaciji Hrvatske http://www.ericsson.hr/etk/novine/kom1000/internetizacija.htm
Visoki komesarijat EU-CEEC http://www.systec.be/jhlc/jhlc.htm
Hrvatska u 21 stoljec´u - Informacijska i komunikacijska tehnologija http://www.hrvatska21.hr/home.asp?ru=6
Program Vlade za razdoblje 2000-2004 http://www.vlada.hr/lin.html
Dokumenti Radne skupine za strategiju informatizacije Hrvatske Ureda Predsjednika RH http://www.predsjednik.hr/radne_skupine/strategija_i_hrvatske/dokumenti_1.html
Intervju Dr. Mladena Mauhera u poslovnom svijetu vec·ernjeg lista http://www.vecernji-list.hr/2000/11/10/Pages/moramograd.html
Primjer projekta: A Romanian Approach of Geographic Information Infrastructure http://td1.ici.ro/abds/activtd1/RomGII.htm
Primjer Strategije: National Strategy for Australian Electronic Publications http://www.nla.gov.au/policy/paep.html ( linkovi provjereni 2001.01.27)Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=204